Strona Główna | O nas | Regulamin | Dostawa | Kontakt | Moje konto
Niedziela, 20 Października 2019  
AGD - SZLEM : : Rodo w sklepie Szlem.pl: Niedziela, 20 Października 2019r.     
Informacja z dnia: 2018-05-24
Zmiany w przepisach o danych osobowych.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych (obowiązek informacyjny) w sklepie internetowym www.szlem.pl

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych od Pani/Pana we wszelkiej korespondencji jest SZLEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnica, ul. Przy Forcie 14B, 32-085 Modlnica, adres mailowy: agd@szlem.pl. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej – negocjowania i wykonywania umów (zamówień), a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora Danych.

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej oraz czas wynikający z odpowiednich przepisów prawa.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami zamieszczonymi poniżej.

Zasady przetwarzania danych przez SZLEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnicy

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Dane Administratora:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) pozyskanych od Pani/Pana w korespondencji mailowej jest SZLEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modlnica, ul. Przy Forcie 14B, 32-085 Modlnica, adres mailowy: agd@szlem.pl.

2. Podstawa prawna przetwarzania:

- jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą:

Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej – negocjowania i wykonywania umów umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celu), a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania

 - jeśli jest Pani/Pan pracowników kontrahentów (dostawców i odbiorców Administratora Danych):

Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej – negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pana pracodawca/zleceniodawcą a Administratorem Danych, a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora Danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

3. Okres przechowywania:

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej (okres współpracy handlowej aż do jej formalnego zakończenia) wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

4. Kategoria danych:

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).

5. Źródło danych:

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.

6. Odbiorcy:

Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane usługodawcom, przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy. DPD SP Z O.O., NIP: 5260204110, INPOST S.A., NIP: 6793087624, POCZTA POLSKA S.A., NIP: 5250007313, RUCH S.A., NIP: 5260250475;

7. Przekazanie do państwa trzeciego:

Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Uprawnienia:

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do:

a. niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;

b. niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;

c. ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

i. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,

ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,

iii. Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

iv. wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu

d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;

e. przenoszenia danych, w tym do:

i. otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;

ii. żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Wszelkie dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do realizacji zamówień oraz przechowywane w siedzibie firmy Szlem Sp. z o.o. ul. Przy Forcie 14B, 32-085 Modlnica. Dane są zabezpieczone w komputerach a ewentualne wersje papierowe na potrzeby zrealizowania zamówień niszczone po ich wykorzystaniu.

Dane są zabezpieczone w osobnych pomieszczeniach do tego przeznaczonych a utylizacja wszelkich dokumentów papierowych odbywa się poprzez wybrane wyspecjalizowane firmy. 
Copyright © AGD SZLEM Sklep internetowy Made by INVENTCOM